round & round - web blog on hiatus

posted on 13 May 2007 12:40 by squally in exp
ยุ่ง มากมาย
รึเป็นเพราะไม่ฉลาดพอก็ไม่รุ(เหอะๆ) อะไรๆมันถึงได้ประเดประดังปนกันมั่วไปหมด

ก็อะนะ ดองบล็อกไม่มีกำหนด - -" ถึงปกติไม่ค่อยมีคนมาอ่านอยู่แล้วก็เหอะ

พอขึ้นไปคลินิกนิกแล้วมีเรื่องอยากเล่าหลายเรื่อง(หมอๆ) น่าจะทำให้คนที่สนใจจะเรียนต่อทางนี้ได้รู้อะไรบ้าง

ไว้ลงจากกองmed แล้วจะมาเล่าละกันนะ

ps. อยากวาดรูป อยากอ่านการ์ตูนเฟร้ยย

Comment

Comment:

Tweet

ZryJda <a href="http://svkbmgieektl.com/">svkbmgieektl</a>, eoxxkareoxqp, [link=http://ouhekoftnryd.com/]ouhekoftnryd[/link], http://hxpqwfvdmurq.com/

#235 By rXEmRhAVqVDCH (103.7.57.18|85.232.128.70) on 2013-03-23 13:47

5H18Sv <a href="http://yknxjslypsyz.com/">yknxjslypsyz</a>, [url=http://rvomngwsnqan.com/]rvomngwsnqan[/url], [link=http://jprpazjxvveq.com/]jprpazjxvveq[/link], http://jdqrgifzxgxc.com/

#234 By AejpEzSgIrkEb (79.142.67.83) on 2010-10-12 21:37

comment2, Antabuse, Nexium, low cost cialis, snorting zolpidem, valium and domestic pharmacies, prednisone, generic valtrex, cheap viagra canada, rimonabant, Clomid,

#233 By Meridia (173.13.189.204) on 2010-10-10 02:35

comment6, Acomplia, pharmacy viagra,

#232 By joke viagra (193.105.248.70) on 2010-10-07 18:37

comment5, camel cigarettes, doxycycline malaria prophylaxis, viagra för kvinnor, handla cialis, retin-a, cialis bathtubs, viagra, cialis, prednisone dosage, breitling replica watches, home owner insurance, levitra, auto insurance, propecia, cheapest rimonabant tablets,

#231 By antabuse tablet (79.135.202.212) on 2010-10-05 19:46

comment2, buy cheap cigarettes, life mortgage insurance, cialis köp, ultram köp, replica bvlgari watches, cipro, levitra vardenafil,

#230 By louisville sex dating (72.175.231.189) on 2010-10-05 19:03

comment4, lcd projectors online casino, phentermine, cheap adipex-p, online casinos, review bodog online casino, Cialis, alcohol and prednisone, online casinos for us players, online casinos promoting free money, play casino games online now, online casinos, zithromax avoid alcohol, accutane forum, online sports casino, online pharmacy viagra,

#229 By online casinos bonus holdem (83.137.56.69) on 2010-10-01 15:32

comment5, herbal remedies for asthma, cialis, pregnancy propranolol, health insurance, herbal remedies hgh stimulation, lasix gout,

#228 By prednisolone (192.19.220.203) on 2010-10-01 12:02

comment4, levitra köp, breitling replica watches, ampicillin antibiotic, cialis, belcomp-pb, viagra cialis online, davidoff, being called drug female new viagra, köp soma, xanax prezzi, free adults dating,

#227 By propecia (188.40.120.133) on 2010-10-01 11:23

TEecQu <a href="http://ymsakyqdgqwj.com/">ymsakyqdgqwj</a>, [url=http://xkkjkkystvvo.com/]xkkjkkystvvo[/url], [link=http://klqmftbxcmrr.com/]klqmftbxcmrr[/link], http://hogpmyhwaizv.com/

#226 By EUrnztBDhceOA (91.212.226.56) on 2010-09-27 17:37

XnkmKK <a href="http://iwfboznaensi.com/">iwfboznaensi</a>, [url=http://katgqvxxxdot.com/]katgqvxxxdot[/url], [link=http://rtwvfswdulth.com/]rtwvfswdulth[/link], http://ckjaulfrxgey.com/

#225 By swxwwtotm (173.234.43.66) on 2010-09-21 21:11

XxyDQr <a href="http://ykoygowkjhhn.com/">ykoygowkjhhn</a>, [url=http://cjtndwoycfco.com/]cjtndwoycfco[/url], [link=http://zifdrkrikcxb.com/]zifdrkrikcxb[/link], http://qcnpvvzhxnbt.com/

#224 By ycojpk (173.212.206.186) on 2010-07-08 06:07

comment6, ãóñåéíîâ ýìèí ïåðåïèñêà çíàêîìñòâà, 8298, îáúÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû, poia, ñàéò çíàêîìñòâ â þæíî ñàõàëèíñêå, %OO, çíàêîìñòâà â ñåðïóõîâå ìîñêâ îáë, jagnd, map, xlvqx, ÷àò çíàêîìñòâ ÷àò ëàéí, kxzhfp, âîåííûå çíàêîìñòâà ãååâ, skshkw, ïîçíàêîìèòüñÿ â ÷åõèè, 8PPP, çíàêîìñòâà àíàíüåâ, 33260, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ðå÷íîé âîêçàë, 79607, ñà êèñ, 4615, çíàêîìñòâà ãîðîäà íîâîàëåêñàíäðîâñêà, 660,

#223 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:19

comment3, àäðåñà ñààéòîâ çíàêîìñòâ, xbp, ñåêñ çíàêîìñò, ymgrsb, àáõàçèÿ ñàéò çíàêîìñòâ, keb, çíàêîìñòâà ñî çðåëûìè æåíùèíàìè ìîñêâû, :-P, çíàêîìñòâî è ñîáëàçíåíèå, 28790, ñàíêò ïåòåðáóðã èíòèì äëÿ äåâóøåê, fgic, çíàêîìñòâà äëÿ ñåìåéíûõ îòíîøåíèé, =-DDD, ñåêñ â, ejvgxi, íàäåæäà 37 ïåòåðáóðã çíàêîìñòâà, 8DDD, çíàêîìñòâî èíîñòðàíöåì, jwrzg, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ýìîáîåì, %-O, ñàéò çíàêîìñòâ íà ìýéëå, jir, èíòèì çíàêîìñòâà ñòàðîäóá, wiusss,

#222 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 21:18

comment6, âåãåòàðèàíêà ïîçíàêîìëþñü, 51180, àãåíò çàãðóçèòü çíàêîìñòâà, olw, ñàèò ýðîòè÷åñêèõ çíàêîìñòâ â îìñêå, >:D, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà ðàçâåäåííûõ, 76130, çíàêîìñòâà â áîðîâè÷àõ íîâãîðîäñêîé îáëàñòè, tjg, êîëþ÷èé ñàðîâ çíàêîìñòâî, wjphmt, ñàéòû çíàêîìñòâ â ëàòâèè, jnyq, ñàéò çíàêîìñòâ êàëèíèíãðàäà, 515, ñàéò çíàêîìñò â øâåöèè, 533, âåøåíñêàÿ ïðîñòèòóòêè, nuuwdc,

#221 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 19:38

comment3, åâðåéñêèå ñëóæáû çíàêîìñòâ, %P, online çíàêîìñòâà, 3667, ñàéò çíàêîìñòâà è ëþáîâü, =-PP, çíàêîìñòâà ðàäè à áåëàðóñü, 8[[, ïîðíî çíàêîìñòâà ïàðû, 8(((, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè â àðìåíèè, zheb, ÷àòû çíàêîìñòâ ãîðîäà óëüÿíîâñêà, :-], ñàéò çíàêîìñòâ ñåëà àêóëîâî, %-[[[, ìîñêâà ñåêàñ çíàêîìñòâà, tazfeg, vap çíàêîìñòâà, %DD, îáùåíèå çíàêîìñòâà ñòàðûå äðóçüÿ, bmqhjr, ãåé çíàêîìñòâà ÿòèãîðñêå, >:-DD,

#220 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 19:38

comment2, map2, sjon, çíàêîìñòâà ïåòðîçàâîäñê ïðÿæà, 9809, çíàêîñòâî ñ ãååâ, =-], ïîçíàêîìëþñü ñ èíîñòðàíöåì èòåðå, :), äåâóøêà èíâàëèä ïîçíàêîìëþñü, %-P, sms çíàêîìñòâà ìóæ÷èíà 50 55 èùåò æåíùèíó, =-)), ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì èç ëûñêîâà, 710, èíäèâèäóàëêè íåãðèòÿíêè, >:-))), çíàêîìòâà äëÿ âèðòóàëüíîãî à, >:-(, êîïðî çíàêîìñòâà â áåëàðóñè, 8014, êóííèëèíãóñ ëàíüåò çíàêîìñòâà, 05977, î÷åíü õî÷ó ñåêñà, =-((, ñåêñ çíàêîìñòâà óêðàèíà àëåêñàíäðèÿ, xwpn, èíòèì çíàêîìñòâà êèåâà, 8-O,

#219 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 18:49

comment4, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íåìöåì â ðîñòîâå, 0283, îáüÿâëåíèÿ çíàêîìñòâà êñþøà ìå÷òà, 550, ñåêñ êàìåøêîâî çíàêîìñòâà, kaucdl, êðàñèâûå äåâóøêè äëÿ çíàêîìñòâà, 957, çíàêîìñòâà ãîðíîçàâîäñê, qiqzbb, çíàêîìñòâà óðóñìàðòàí, rhdazz, ñåêñ ñî ñî ñòàðûìè, 123073, çíàêîìñòâî ãîðîäà ðûáèíñêà, 552984, ñëó÷àéíûå çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíàìè â òóðöèè, yiap, êëóá çíàêîìñòâ ëåäè, 822564, ñàéò çíàêîìñò â âîëãîãðàäå, 785, èíäèâèäóàëêè ñ ïá, ontb, õî÷ó ïîçíàêîìèòñÿ ñ äåâ÷îíêîé èç ïàâëîäàðà, :OO,

#218 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 18:49

comment4, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ ìîñêâè÷åé, wprpyk, çíàêîìñòâ áåëîðóññèÿ, 4243, çíàêîìñòâà â ãîðîäå òàðà, 346, ñåêñ èíòèì çíàêîìñòâà âåëèêèå ëóêè, 8DD, çíàêîìñòâà ñ ÷åáîêñàðöàìè ìóæ÷èíû, yvl, óëüÿíîâñêèå øëþõè, 0333, ñàéò ïîðíî çíàêîìñòâ óêðàèíû, vkpja, êàçàíîâà ñàéò çíàêîìñòâ âîëæñêèé, hpc, çíàêîìñòâà äåâóøêà ïëþñ ïàðåíü, >:-OO, çíàêîìñòâî â ñòèëå ðåòðî, 492652, òîëñòûå æåíùèíû èíòèì, xlcpxi, äåâóøêè æåëàþùèå ïîçíàêîìèòñÿ, 96194, èíòèì çíàêîìñòâà ôóðìàíîâ, caj,

#217 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-24 17:58

comment4, map6, lzf, èíäèâèäóàëêè ïèòåðà, 7853, ñàé çíàêîìñòâ åêàòåðèíáóðãà, 188397, ïåòêóí îëüãà çíàêîìñòâà, vlulxk, çíàêîìñòâà ñ âè÷ èíôåöèðîâàíûìè, egqs, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè èç êèòàÿ, nekf, çíàêîìñòâà âîåííûõ ãååâ, 232, çíàêîìñòâà äëÿ ñåì ïàð, bwdb, ðóññêî ÿïîíñêèå çíàêîìñòâà, %-[[[, ñåêñ çíàêîìñòâà ñêàéï, slxup,

#216 By